Vedtægter for THB

Vedtægter

for

Thorsø Håndværker-

og Borgerforening

 

THB-Lisbeth-symbol-færdig

 

§ 1.

Stk. 1. Foreningens navn er Thorsø Håndværker- og Borgerforening (i det kommende THB), stiftet 15 januar 1912.
Stk. 2. THB har hjemsted i Thorsø, Favrskov Kommune.

§ 2.

 

Stk. 1. THBs formål er at varetage og fremme byens, alle erhvervs- og forretningsdrivendes samt borgernes interesser på bedst mulig måde.
Stk. 2. Det sker blandt andet gennem møder og andre arrangementer, der enten kan have til formål at tage initiativer til at udvikle byen eller kan have kulturelt eller underholdningsmæssigt indhold.

Stk. 3. Det er ligeledes THBs formål og opgave at være med til at skabe udvikling i byen, at værne om traditioner i byen og at være med til at skabe nye.

 

 

§ 3.

Stk. 1. THB optager som medlemmer alle enkeltpersoner samt erhvervs- og forretningsdrivende, i Thorsø og omegn, der kan identificere sig med foreningens formål og virke.

Stk. 2. Indmeldelse sker ved betaling af kontingent, når der hvert år i andet kvartal husstandsomdeles en folder om foreningens virke.
Stk. 3. Et medlem er udmeldt, hvis der ikke inden udgangen af årets tredje kvartal er betalt kontingent.

Stk. 4. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og vil tillige fremgå af den omdelte folder.

Stk. 5. THB kan endvidere tillige opfordre medlemmerne til at bidrage til specifikke aktiviteter, eksempelvis juleudsmykning.

 

§ 4.

 

Stk. 1. Generalforsamlingen er THBs øverste myndighed.

Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes ordinært én gang årligt inden udgangen af marts måned og skal indvarsles med mindst 10 dages varsel på foreningens hjemmeside og/eller andre relevante elektroniske medier samt ved opslag i byen.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede er alle medlemmer, der ikke ved årsskiftet forud for generalforsamlingen var i kontingentrestance.

Stk. 4. Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af stemmetællere.
 2. Valg af dirigent og referent.
 3. Formanden aflægger beretning om foreningens arbejde, initiativer og aktiviteter i det forløbne år samt om planer og initiativer i den kommende periode.
 4. Kassereren gennemgår de vigtigste arrangementers økonomiske forløb og fremlægger derefter det reviderede årsregnskab til generalforsamlingens godkendelse.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 7. Valg af revisor.
 8. Indkomne forslag.
 9. Evt.

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingen, forslag til vedtægtsændringer dog senest 1. februar.
Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal (over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer). Skriftlig afstemning afholdes, hvis blot én mødedeltager kræver det. Ved personvalg er der altid skriftlig afstemning. Hver deltager kan maksimalt afgive et antal stemmer, svarende til det antal personer, der skal vælges.

§ 5.

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen anser det for fornødent, eller mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det. Begæring om samme sker ved skriftlig henvendelse til formanden, som herefter skal indvarsle til samme med angivelse af dagsorden.
Stk. 2. En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter at formanden har modtaget begæringen. En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes på samme måde som en ordinær generalforsamling (jvf. § 4 stk. 2).

 

 

§ 6.

 

Stk. 1. THBs daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af fem medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for en to-årig periode. Der er to medlemmer på valg i lige år og tre i ulige år. Der er tillige valgt to suppleanter samt to revisorer. I begge tilfælde er én af disse efter tur på valg hvert år.
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, således at der som minimum vælges formand, næstformand og kasserer.
Stk. 3. THB tegnes af formanden i forening med enten næstformanden eller kassereren. Ved optagelse af lån eller salg/pantsætning af fast ejendom tegnes THB af hele bestyrelsen.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst tre bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan lave aftale med enkeltpersoner eller nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til at varetage klart definerede og afgrænsede opgaver.

Stk. 6. Formanden indkalder til og leder bestyrelsens møder og foranlediger, at der tages referat, der udsendes til bestyrelsen umiddelbart efter mødet. Møder indkaldes skriftligt og med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst to bestyrelsesmedlemmer kræver det. I et sådant tilfælde skal formanden indkalde, så mødet kan afholdes inden to uger efter at det er forlangt af bestyrelsesmedlemmer.

§ 7.

 

Stk. 1. THBs regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. THBs regnskab føres af kassereren, der tillige er ansvarlig for alle ind- og udgående betalinger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til konti.

Stk. 3. Formanden har uhindret adgang til netbank og andre kontooversigter.

Stk. 4. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

Stk. 5. Regnskabet revideres af de generalforsamlingsvalgte revisorer og skal færdiggøres i så god tid, at det kan fremlægges i revideret form på generalforsamlingen.

 

§ 8.

 

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal blandt de tilstedeværende på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af indkaldelsen og dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 9.

 

Stk. 1. Opløsning af THB kan kun ske ved beslutning om dette på to efter hinanden følgende generalforsamlinger og kun med mindst 2/3 flertal af de fremmødte på hver af disse.

Stk. 2. THBs midler skal i tilfælde af opløsning anvendes på én af følgende to måder:

 • Formuen fordeles blandt alle foreninger med hjemsted i Thorsø i forhold til medlemstal.
 • Formuen hensættes i en fond, der administreres af en bestyrelse, bestående af den sidste formand i THB samt yderligere to personer, der vælges på THBs sidste generalforsamling.

Stk. 3. Beslutning om, hvordan formuen skal afvikles jvf. ovenstående, træffes på THBs sidste generalforsamling ved almindeligt stemmeflertal. Får en af de tre muligheder ikke mere end halvdelen af de afgivne stemmer i første afstemning, holdes der en ny afstemning mellem de to forslag, der fik flest stemmer i første afstemning

Stk. 4. Såfremt der oprettes en fond, skal de tre, der er valgt til at administrere fonden, senest tre måneder efter THBs nedlæggelse præsentere et sæt vedtægter for fonden til vedtagelse på et borgermøde.

 

§10.

 

Således vedtaget på THBs generalforsamling den 2. marts 2017.

 

 

Martin Bjerregaard Jensen          Niels Bramer

 

Anette Povlsen Hvam            Gitte Foldager            Johnny Hansen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *