Offentlige eller private veje i Thorsø?

Pressemeddelelse!
Favrskov kommune har udarbejdet et katalog med en række vejnavne, som man foreslår skal have nedprioriteret status . Der er en lang række gader og veje i vort område, som bliver berørt af denne nedprioriotering.
Konsekvensen af denne ændring vil være, at vejene efter en bestemt periode vil blive overdraget til grundejerne, der så får pligt til at vedligeholde vejene. Det vil sige: ny asfalt, nye fortovsfliser, nye koakker efter behov.
Vintervedligeholdelse etc.etc.
 
Først betaler vi skat til stat, region og kommune og grundskatter. For de penge troede vi så, at kommunen ville vedligeholde vejene som sædvanligt, men nu blæser der altså nye vinde.
 
De nævnte veje og gader i kataloget har meget forskellig trafikintensitet og vidt forskellig belastning af fremmed/offentlig trafik, og det kan være rart at få frem i lyset, om planerne nu også er så gennemtænkte, som man må håbe er gældende for al offentlig forvaltning.
 
Udspillet her i kommunen hviler på lov nr. 1537 af 21. december 2010.
 
 
“Folketinget vedtog i december 2010 en ny lov om private fællesveje. Loven træder i kraft 1. januar 2012. Formålet med den nye privatvejslov er at forenkle og tydeliggøre lovgivningen på vejområdet og at gennemføre administrative lettelser.
Blandt de væsentligste bestemmelser som bl.a. er relevante for kommuner er:
Kommunerne skal jævnligt af egen drift vurdere, om en privat fællesvej har en sådan betydning for den almene færdsel, at den bør optages som offentlig 
Hvis kommunerne afslår en anmodning fra grundejerne om at afspærre en privat fællesvej, fordi vejen er “af væsentlig betydning for den almene færdsel”, skal kommunen optage vejen som offentlig, hvis den gennemgående motorkørende færdsel på vejen udgør mere end 50 pct. af den samlede motorkørende færdsel 
Kommunerne får hjemmel til at afholde belysningsudgifter, hvis kommunen kræver vejen belyst “af hensyn til den almene færdsel, eller hvis “almene offentlige hensyn taler derfor”
Ændrede regler om nedklassificering af veje
Den nye lov om private fællesveje medfører også ændringer til den gældende lov om offentlige veje, idet der ændres på kommunernes adgang til at nedklassificere veje. De ændrede regler om nedklassificering af offentlige veje trådte allerede i kraft ved offentliggørelsen af den nye lov om private fællesveje, og er således gældende på nuværende tidspunkt.
Lovændringen indeholder bl.a. følgende ændringer vedrørende nedklassificering:
Der skal udarbejdes en tilstandsrapport ved nedklassificering af veje
Den endelige tilstandsrapport kan påklages til Transportministeriet (Vejdirektoratet)
Proceduren for nedklassificering skal mindst løbe over 4 år”

For at få svar på de mange spørgsmål et sådant udspil rejser afholder Thorsø Håndværker- og Borgerforening et offentligt møde i Cafe´ TAC mandag den 10. september kl. 19.30, hvor formanden for Teknik- og miljøudvalget, Charlotte Green kommer til stede sammen med de lokale byrådsmedlemmer, Kurt Andreassen, Anne Neergaard og Dan Jensen, som vil få lejlighed til at forklare sig, og der vil også blive lejlighed til at stille spørgsmål.
På vegne af Thorsø Håndværker- og Borgerforening

Hans Dahlgaard, fmd.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *